Obchodní podmínky

obchodní společnosti: Potten & Pannen - Staněk group, a.s. se sídlem Horáčkova 1222/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 257 304 52 DIČ: CZ257 304 52 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24011  

tel.: +420 222 232 525 email: info@gourmetacademy.cz, vodickova@pottenpannen.cz pro objednávání a poskytování a kurzů vaření prostřednictvím internetových stránek www.gourmetacademy.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Potten & Pannen - Staněk group, a.s. se sídlem Horáčkova 1222/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 257 304 52 DIČ: CZ257 304 52 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24011 (dále jen „poskytovatel“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.gourmetacademy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2) Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:

„Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu s poskytovatelem. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.

„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kurzu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

„Kurzem“ je kurz objednaný zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi poskytovatelem kurzu a zákazníkem.

„Voucherem“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného kurzu.

3) Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí kurzu.

4) Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

5) Pro objednání kurzu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

II. Předmět smluvního vztahu

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli voucheru kurz a umožnit zákazníkovi nebo držiteli voucheru účast na takovém kurzu za splnění dále uvedených podmínek.

2) Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na kurzu.

III. Vznik smluvního vztahu

1) Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za kurz zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele nebo uhrazení částky hotově v provozovně poskytovatele Vodičkova 2, 110 00 Praha 1.

2) Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení kurzu, termín konání kurzu, cenu kurzu a počet osob, které se zúčastní kurzu.

 

IV. Kurzy

1) Poskytovatel zajišťuje výhradně kurzy uvedené v nabídce Potten & Pannen - Staněk group, a.s. na internetových stránkách www.gourmetacademy.cz.

2) Kurzy se konají v provozovně poskytovatele na adrese Vodičkova 672/2, 110 00 Praha 1, neurčí-li poskytovatel jinak.

3) Kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedeného na www.gourmetacademy.cz.

 

V. Dodání

1) Objednaný a uhrazený voucher na kurz je doručován v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce, případně po předchozí domluvě lze osobně vyzvednout na provozovně Potten & Pannen - Staněk ve Vodičkově ulici v Praze 1 či dodat poštou taktéž po předchozí domluvě.

 

VI. Platební podmínky

1) Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.

2) Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě pěti dnů od potvrzení objednávky provozovatelem.

3) Ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele (www.gourmetacademy.cz) jsou uváděny včetně DPH.

4) Cenu za vouchery a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytnutí kurzu může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby: - v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese: Potten & Pannen - Staněk group, a.s., Vodičkova 2, 110 00 Praha 1; - bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 9691442/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet poskytovatele“); - bezhotovostně platební kartou.

5) V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury nebo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

6) DÁRKOVÉ VOUCHERY - dárkový "otevřený" voucher lze zakoupit ve své plné výši, nelze na něj aplikovat jakákoliv sleva ani jiné zvýhodnění.

7) Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
V případě platby realizované online platební kartou, bude potvrzení o přijaté platbě zasláno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bezodkladně po připsání platby na účet provozovatele internetových stránek www.gourmetacademy.cz.

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.

2) Lektor je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.

3) Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

4) Poskytovatel a lektor si vyhrazují právo odmítnout vstup na kurz účastníkům, kteří jeví známky onemconění (virového či infekčního charakteru). V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

5) Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

6) Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.

 

VIII. Změna a zrušení kurzu

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:

V případě, že kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami; - poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu;

2) V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby zákazníka. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.

3) V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem.

- Pokud zákazník odstoupí od smlouvy 20 a méně pracovních dní před plánovaným datem konáni kurzu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 500,- Kč za rezervované místo. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.

- Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí nejpozději mezi 10 a 5 pracovním dnem před plánovaným datem konáni kurzu či akce je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení kurzu či změny termínu ve výši 50% z částky ceny kurzovného, akce resp. jednotlivé služby.

- Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než  5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu je tato služba  považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.

4) Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

 

IX. Odpovědnost za škodu

1) Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

X. Reklamace kurzu

1) Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

XI. Ochrana osobních údajů

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a způsobu jejich zpracování si můžete přečíst zde.

XII. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí kurzu či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost zákazníka vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

2) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2022

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Potten & Pannen - Staněk group, a.s., se sídlem Horáčkova 1222/5, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika adresa elektronické pošty: info@gourmetacademy.cz, pottenpannen@pottenpannen.cz telefon: +420 725 800 090.

 

V Praze dne 1.1.2022

 

Pavel Staněk

Předseda dozorčí rady, zakladatel společnosti Potten & Pannen - Staněk group, a.s.

Řekli o nás

Pan Koreš: Příjemné prostředí a nevšední kulinářský zážitek o tom byl kurz s panem Zdeňkem.
Pan Kadlec: Skvěle připravený kurz, pan Zdeněk je profesionál a bylo zajímavé ho pozorovat při práci.
Jiří Horák: Splnil jsem si sen, když jsem si mohl zavařit s panem Zdeňkem Pohlreichem! Opravdu parádní zážitek.
Marcela: Zbožňuji středomořskou kuchyň. Celé menu bylo výborné.
Jitka: Konečně jsem se naučila správný postup, jak připravit linecké těsto.
Dáša: Ráda se učím novým věcem a nadchla mě přátelská atmosféra v kurzu.
Mirka: Skvělý, inspirativní. Paní Edita je nejlepší cukrářka. Domů si odnáším spoustu vychytávek. Přátelská atomosféra.
Tereza Ovšáková: Paní Jana byla jedním slovem božská. Suroviny, jídlo a atmosféra zase doslova geniální.
Vendula Vondráčková: Super večer se skvělými lidmi. Kurz za 1* a paní Jana Černá je opravdu sympatická.
Jarda: Konečně vím, jak udělat pořádnou flákotu masa.
Kristýna: Skvělé nové recepty a inspirace nejen na léto. Opět mám nové recepty.
Tereza: Kurz s Editou byl neobyčejný zážitek, který změnil můj pohled na pečení.
Alena: Příjemná atmosféra, individuální přístup lektora Martina. Doporučuji!
Paní L. Rovenská: Kurz paní Edity předčil má očekávání, úžasný.. skvělou společností tak i zázemím.
Šárka: Je skvělé se naučit i jinou úpravu ryb než na co je člověk zvyklý.
Natálie: Moje děti mají intoleranci na lepek. Jsem vděčná za každý nový recept.
Blanka: U nás doma milujeme rolády na všechny způsoby (více chutí najednou). Můj manžel je vám vděčný.
Gabriela: Oba synové byli strašně nadšení. Jsou z nich vášniví kuchaři. Samozřejmě doma vaří s kuchařskou čepicí, kterou na kurzu dostali.
Veronika: Když jsme pak jedli z jednoho talíře, měla jsem pocit, že jsme tak trochu rodina.
Petr Kutscha: Nádherně strávený čas a pohodová atmosféra, ke které přispěl pan Zdeněk svým lidsky profesionálním pojetím.
Jarda Adámek: Rozhodně doporučuji. Kurz rozšířil mé obzory.
Yvona Zemanová: Děkuji za nové i zajímavé inspirace.
Vlasta Matší: Perfektni...
Thea Tumova: Kurz byl skvělý !!
Stanislava Fišerová: Kurz byl opět výborný. Jídla byla skvěle zvolená a na silvestrovský stůl určitě perfektní.
Marek Raditsch: Kurz Vánoce jinak byl opravdu zážitek, opravdu jsem si to užila a určitě to nebude poslední kurz vaření, který jsem navštívila.\r\nPetra B.
:
Mirek Kalina: Tento kurz byl pro mne první zkušeností s kurzy vaření a po absolvování vím, že nebyl poslední.\r\nBylo to skvělé. Děkuji za příjemně strávený čas a za úžasnou péči všech, kteří se o nás starali.
:
:
:
Mirek Kalina: Kurz byl připraven profesionálně, pouze zapomněli na certifikát o absolvování kurzu na jméno Ilonka Zacharová.
:
Barbora Polanská: Kurz hodnotím jako velmi přínosný a povedený. Moc mě to bavilo, díky.
Kamila Ehrenbergerová: Moc příjemně strávený večer, bezvadně jsme si popovídali... a pak jsem zjistil, že jsme celou dobu stáli, vařili a dost jsem se toho naučil. paráda!
Tomáš Hlúch: Super menu, super atmosféra, šel bych znovu.
Jan Stejspal: Kurz je absolutně perfektní a nabitej pozitivní energií.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Filip Sajler: Náplň kurzu byla širší než bylo anoncováno. Líbilo se mi zaměření na technologii přípravy pokrmů, upozornění na rizika a jak je minimalizovat. Oceňuji i návody na to, jak napravit chyby.
:
:
:
Marcela Dlouhá: Takovéhoto kurzu jsem se zúčastnila poprvé a byla jsem nadšená.Jen bych uvítala, kdyby recepty na lahůdky, které jsme dělali byly více podrobnější - myslím co se týče pracovního postupu. Byla tu sice možnost psát si poznámky, ale to jsem nestíhala pokud jsem chtěla sledovat práci pana Marka a sama se zapojit. Ale jinak vše na jedničku - prostředí, milí lidé, bezvadná atmosféra, skvělá nabídka vín, ale hlavně výborné suroviny, ze kterých jsme měli možnost vařit. Velmi ráda si takovýto kurz někdy v budoucnu zopakuji a určitě budu doporučovat svým známým.
Lucie Nestrašilová: Výborný kurz, velmi přínosný. Skvělá atmosféra a jedinečný servis od Gourmet academy:-)
Lukáš Čížek: Bylo mi potěšením sledovat hbité ruce a pochytit několik vynikajících triků při profi vaření. Suroviny a zázemí kuchyně je fantastické a přeji hodně dalších spokojených žáků.
Lukáš Čížek: Kurz byl moc fajn, už jsme doma vše vyzkoušeli a povedlo se
:
:
:
Edita Paulusová: Skvělé recepty, individuální přístup, praktické rady, úžasná organizace.
Jana Králiková (Černá): Opět skvělý, inspirující kurz se super osobními vychytávkami lektorky Jany. Skvělé menu se zajímavými surovinami a ingrediencemi. Perfektní zázemí, které celý tým poskytuje velmi zpříjemňuje celý průběh kurzu. Opět jsme odcházeli skvěle poučení a také najezení :)
:
:
:
:
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Naše vánoční vaření s Frankiem mělo skvělou atmosféru a bylo velice zajímavé vidět, a i si vyzkoušet, jak jednoduše se dají připravit úžasné dobroty.
Marek Raditsch: Dobrý den, kurz se mi líbil, byla velmi příjemná atmosféra, milý přístup všech zúčastněných. Skvělé menu – jídla byla naprosto fantastická. Pod vedením lektora si osvojit nově získané informace ;o) Celkově SUPER ZÁŽITEK, těším se na příště. Ještě jednou všem děkuji za hezký večer. Veronika Jurčová
Marek Fichtner: Skvěle navržené menu, krásné prostředí, dokonale čerstvé ingredience a dobrý kolektiv lidí! To jsou první slova mé ženy, která kurz dostala jako dárek. Prvotní obavy vystřídalo nadšení, radost a veliký respekt panu Fichtnerovi. Nyní už vím, co jí nadělí ježíšek pod stromeček... :D
:
Martin Staněk: Od přivítání až po ukončení kurzu příjemná atmosféra, sympatický a vstřícný lektor Martin Staněk i ostatní zaměstnanci. Vařím už 40 roků a stejně to bylo přínosem k mým kuchařským "pokusům"!
:
:
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Jirkovi i Tomovi se moc líbilo. Děkujeme!
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Dcera byla velmi spokojená, již cestou z kurzu jsme museli jet na nákup a večer nám dcera připravovala panna cottu :-)
Martin Staněk: Poslala jsem na kurz Pánská jízda svého dědečka a nemohl si to vynachválit a moc se mu to líbilo, takže dostane k narozeninám kurz zase :-)
Radek David: Vše co jsme uvařili bylo naprosto vynikající. Větší zážitek, než jít do dobré restaurace
Gianfranco „Frankie“ Coizza: Dera byla nadšená a přeje si absolvovat další kurzy..;-)
Marek Fichtner: Uvařené menu lahodilo oku i chuti, vše bylo potrženo příjemným prostředím. Bylo o nás báječně postaráno ze strany pořádající školy vaření.
Lukáš Čížek: Lukáš by skvělý. Do tajemství ryb nás zasvětil perfektně a dokonce přidal i něco navíc.
Lukáš Čížek: Absolvoval jsem již nekolik kurzů vaření, ale tento byl jednoznačně nejlepší.
Martin Staněk: Kurz byl naprosto dokonalý, pan Staněk velice profesionální a co je nejdůležitější všechna jídla byla výborná.
Jana Králiková: Skvělý kurz, jako každý od Janci, vřele doporučuju.
Edita Paulusová: Kurz se mi moc líbil a byl pro mě přínosem. Všechno bylo perfektně připravené a o nás kurzistky bylo celou výborně pečováno.
:
:
Daška Malá: Úžasné!!! Plno nových vychytávek v pečení,příjemná atmosféra, skvělá lektorka Daška...určitě se sem ještě na nějaký kurz vrátím.
Edita Paulusová: Vse výtečné!!! Lektor za pět hvězdiček! Prostředi za pět hvězdiček!
:
:
:
:
:
:
:
:
Martin Staněk: Pro děti výborně sestavené menu. Všechno na 1 s hvězdičkou.